Mitä Tarot on?

Mitä tarotkortit ovat?

Tarotkortit ovat ikivanha viisauden lähde, jossa on kuvattuna elämän koko kirjo ja ihmisen elämänkaari arkkityyppisinä hahmoina, kuvina ja tapahtumina. Tarotkorttien kuvat ja symbolit kuvastavat kollektiivista, kaikille ihmisille yhteistä elämänviisautta, tietoa elämän syvemmistä kysymyksistä. Tuo tieto ja viisaus on meissä jokaisessa, mutta se uinuu usein alitajuntamme tasolla. Tarotkorttien tehtävä on tuoda alitajuinen viisaus tietoisuuteemme ja auttaa meitä tiedostamaan sisäisiä voimavarojamme ja energiaamme.

Tarotkorttien alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Useiden asiantuntijoiden mukaan tarotkorttien juuret näyttäisivät kuitenkin juontavan tuhansien vuosien taakse, muinaiseen Egyptiin. Tarotkorttien ja muinaisen egyptiläisen mystiikan välillä on löydetty paljon yhtäläisyyksiä. Lännessä tarotkortteja käytettiin ensimmäisen kerran tiettävästi keskiajalla. Italiassa käytettiin 1500-luvulla 78-korttista "tarocchi"-pakkaa. Nykyään on olemassa tuhansia erilaisia tarotpakkoja, joista useimmissa on edelleen 78 korttia, ja korttien merkitys on suurin piirtein sama. Kuvitus voi kuitenkin poiketa suurestikin eri pakkojen kesken kuvastaen tarotpakan maalanneen taiteilijan näkemyksiä ja tulkintoja.

Tämä kirja opastaa käyttämään tarotkortteja itsetuntemuksen ja henkisen kasvun tukena, intuition ja uusien oivallusten herättäjänä. Tarotkorttien symbolit ja niiden meissä synnyttämät mielikuvat rikastuttavat kokemusmaailmaamme ja voivat auttaa meitä tiedostamaan selkeämmin, mitä elämässämme syvemmällä tasolla tapahtuu. Mitä tietoisempia olemme, sitä helpompi meidän on arvioida objektiivisesti menneisyyttä ja nykyhetkeä tai jopa yrittää kurkistaa tulevaan. Kyse ei silti ole ennustamisesta. Useat historian merkkihenkilöt ja filosofit ovatkin käyttäneet tarotkorttien viisautta ahkerasti hyväkseen.

Voimme asettaa tarotkorteille kysymyksiä mieltämme askarruttavista asioista tai vain katsoa, millaisia viestejä korttien symboliikalla on meille juuri tällä hetkellä. Tarotkortit ovat intuitiomme ja sisäisen viisautemme herättäjiä - ja onkin aivan sama, saammeko ajattelemisen arvoisen ja elämäämme selkeyttävän neuvon jonkin kirjan sivuilta, television keskusteluohjelmasta, parhaalta ystävältämme vai tarotkorttien symboliikasta.

Tarotkorttien järjestelmä

Useimmat tarotpakat seuraavat niin sanottua klassista järjestelmää, eli tarotpakassa on 78 korttia, jotka jaetaan 22 Suurten Salaisuuksien korttiin sekä 56 Pienten Salaisuuksien korttiin. Jokaisella kortilla on tietty symboliikkansa ja merkityksensä.

Suurten Salaisuuksien kortit kuvaavat yhteyttämme maailmankaikkeuteen. Niiden merkitys ulottuu tämänhetkistä elämäämme pidemmälle. Suurten Salaisuuksien kortit symboloivat elämän tärkeimpiä arkkityyppejä, eli kollektiivisia, koko ihmiskunnalle yhteisiä perustotuuksia, jotka ovat meissä kaikissa kulttuuritaustastamme riippumatta. Ne kuvaavat elämän kiertokulkua ja henkisen kehityksen tasoa. Jokainen kortti sisältää universaalin opetuksen.

Suurten Salaisuuksien korttien kautta voimme tutkia itseämme ja omaa sisäistä todellisuuttamme. Niiden avulla voimme tarkastella henkiseen kehitykseemme liittyviä aiheita ja elämässä kohtaamiamme muutoksia. Suurten Salaisuuksien kortit jakavat ja selkiyttävät elämämme eri osa-alueet meille ymmärrettävään muotoon. Näin voimme ikään kuin matkustaa ajassa ja ikuisuudessa korttien välityksellä. Voimme kokea itsessämme eri arkkityyppejä sekä kohottaa omaa tietoisuuttamme ja ymmärtämystämme elämästä ja itsestämme.

Pienten Salaisuuksien kortit koskettavat meille läheisempiä, helpommin hahmotettavia jokapäiväisiä asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat henkisen kasvun kannalta jotenkin vähäpätöisempiä kuin Suurten Salaisuuksien kortit. Pienten Salaisuuksien korteissa on neljä maata: Sauvat, Maljat, Miekat ja Lantit. Pienten Salaisuuksien kortit jaetaan Hovikortteihin, joita on kussakin maassa neljä, sekä Numerokortteihin, joita on kymmenen. Jokaisessa maassa on siis 14 korttia, eli kaikkiaan Pienten Salaisuuksien kortteja on 56. Joissakin kirjoissa Hovikortit, joita on 16, on esitelty omana ryhmänään, ikään kuin siltana Suurten Salaisuuksien korttien ja Pienten Salaisuuksien korttien välillä. Ne kuvaavat kuninkaallista perhettä, johon kuuluvat Kuningas, Kuningatar, Ritari ja Lähetti.

Tarotkorttien vertailua

Tässä kirjassa avainsanoilla, joita on neljä kunkin kortin tulkinnan kohdalla, on erityinen merkitys. Ensimmäinen avainsana vastaa aina kyseisen Osho Zen Tarotkortin nimeä. Toinen avainsana vastaa kyseisen Crowley Thoth Tarotpakan numerokortin nimeä. Muut avainsanat täydentävät omalta osaltaan kortin sanomaa. Yleensä numerokorteilla ei ole erityisiä nimiä, poikkeuksen siis tekevät yllä mainitut tarotkortit.

Vertailemme neljää suosittua tarotpakkaa: Osho Zen Tarot, Crowley Thoth, Rider Waite sekä Klassista Tarotpakkaa, jotka kaikki ovat saatavissa suomenkielisinä.

Osho Zen Tarotkorteissa yhdistyvät perinteinen tarotkorttien viisaus ja zenin tietoisuus elämän syvemmästä merkityksestä. Nämä kortit poikkeavat jonkin verran klassisesta tarotjärjestelmästä nimiensä suhteen. Suurten Salaisuuksien korteissa on lisäksi yksi lisäkortti, Mestari-kortti, joka symboloi valaistumista, lopullista vapautumista matkanteosta. Zen Tarotkortit ovat syntyneet henkisen mestarin Oshon inspiroimana Intian Poonassa. Ma Padman luomat kortit ovat kuvitukseltaan erittäin kauniit, ja korttien selitykset ovat valaistuneen mestarin osuvia ja viisaita neuvoja jokapäiväisiin kysymyksiin ja ongelmiin.

Aleister Crowleyn luomat Thoth Tarotkortit ovat saavuttaneet suosiota maailmalla rikkaan symboliikkansa sekä upean, monivivahteisen kuvituksensa ansiosta. Gerd Zieglerin Crowleyn kortteihin laatimat opaskirjat Tarot-sielun peili sekä Parisuhdetarot- ihmissuhteiden peili ovat toimineet tulkintaoppaina.

Suositut Rider Waite -tarotkortit ovat kuvitukseltaan selkeät ja harmoniset. Manikin opaskirja Tarot – portti sisimpään on helppotajuinen, mutta antaa kuitenkin lukijalle haasteita ja virikkeitä kehittää itseään. Tämä opaskirja ei ole sidottu pelkästään Rider-tarotkorttien tulkintaan, vaan sopii käytettäväksi myös useimpien muiden tarotpakkojen kanssa.

Klassisten Tarotkorttien kuvituksena ovat Claude Burdelin 1700-luvulla tekemät alkuperäiset puupiirrokset. Tässä kirjassa Klassiset Tarotkortit saavat nykyaikaisen tulkinnan. Korttien kuvaukset sekä oraakkelin neuvo on ammennettu ikiaikaisesta viisaudesta. Kirjan tarkoituksena on omalta osaltaan edesauttaa tarotkorttien käyttöä itsetuntemuksen ja henkisen kasvun apuvälineenä. Ehtymättömänä inspiraation lähteenä ovat toimineet erityisesti Osho Zen Tarotkortit.

Kun vertaamme kolmea muuta pakkaa ja Klassista Tarotpakkaa, Suurten Salaisuuksien kortit poikkeavat vain vähän toisistaan. Rider Waite -pakassa Oikeus ja Kohtuus ovat vaihtaneet paikkaa. Crowleyn pakassa Kohtuutta vastaa Taito ja Voimaa vastaa Intohimo. Poikkeuksen tekee Osho Zen Tarotpakka, jossa korttien nimet ovat hyvinkin erilaiset. Hovikorttien osalta eniten poikkeavat Crowleyn kortit. Muut seuraavat klassista järjestelmää.

Crowleyn korteissa Kuningasta vastaa Prinssi ja Lähettiä Prinsessa.

Klassinen järjestelmä  Crowleyn Tarotpakka
Kuningas Prinssi
Kuningatar Kuningatar
Ritari Ritari
Lähetti Prinsessa

Yleensä on suositeltavaa, että ainakin aloittelija valitsee jokaiseen pakkaan siihen kuuluvan opaskirjan. Jos kirja ja kortit poikkeavat toisistaan paljon esimerkiksi korttien nimien suhteen, saattaa syntyä tulkintavaikeuksia. Erilaiset tulkintaoppaat auttavat kuitenkin ymmärtämään tarotkortteja monipuolisesti ja syvällisesti.


Miten tarotkortteja käytetään?

Jokainen voi oppia tulkitsemaan itsenäisesti tarotkortteja ja perehtyä erilaisiin korttien käyttötapoihin. Tarotkorttien avulla voimme selkeyttää omaa energiaamme, syventyä omaan sisäiseen viisauteemme ja kohottaa tietoisuutemme tasoa ja sitä kautta saada selkeyttä myös käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kaikki riippuu siitä, miten suhtaudumme tarotkortteihin ja itseemme. Voimme tulkita tarotkortteja joko itsellemme tai toiselle ihmiselle.

Kirjan lopussa on esiteltynä muutamia tarotpöytiä, joiden avulla voit hahmottaa ja selkeyttää erilaisia elämäntilanteita, esittää kysymyksiä tai vain katsoa, millaisia viestejä tarotkorteilla on sinulle juuri tällä hetkellä. Antoisia ja miellyttäviä hetkiä tarotkorttien ajattoman viisauden parissa!

"Voimme käyttää tarotkorttien symboliikkaa ja kuvia oman itsemme syvällisempään ymmärtämiseen. Tarotkortit voivat auttaa meitä näkemään, mitkä sisäiset syyt estävät meitä oivaltamasta totuutta elämäntilanteestamme, ja löytämään piilevät voimavaramme. Voimme käyttää tarotkortteja kasvumme työkaluina. Ja mikä vielä tärkeämpää, ne voivat muuttaa elämämme suuntaa. Tarotkorttien avulla voimme katsoa myös siihen maailmaan, jonka luonteenpiirteemme kätkevät, ja löytää olemuksemme ytimen."

– Osho


Narri

luottamus, pelkojen voittaminen, haasteet, viattomuus

Narrille on annettu tarotpakassa numero 0, koska Narrin kortti voi yhtä hyvin tarkoittaa jonkin elämänvaiheen tai asian alkamista kuin päättymistäkin. Narri on luonteeltaan viaton, ja hän on aina valmis uusiin haasteisiin. Vaikka hänen viattomuuttaan ja usein näennäistä lapsen omaisuuttaan käytettäisiin hyväksi, Narri ei silti lakkaa luottamasta ihmisiin. Hän ei koskaan tuomitse ketään, ei myöskään itseään. Narrin optimismi ja pelottomuus johdattavat häntä aina uusien haasteiden pariin. Ihmissuhteissa ja työelämässä Narrin olemus inspiroi kokeilemaan uusia ulottuvuuksia. Narri on suunnattoman luottavainen elämän suhteen, eikä mikään pysty horjuttamaan hänen luottamustaan. Narri on peloton seikkailija.

Katse sisimpään

Viehättääkö sinua uusi vai pelkäätkö astua tuntemattomaan? Oletko valmis ottamaan riskejä elämässäsi? Uskallatko kulkea omaa tietäsi? Voiko sinuun luottaa vai käyttäydytkö arvaamattomasti? Onko asenteesi toisia kohtaan viaton vai laskelmoitko ihmissuhteissasi?

Oraakkelin neuvo

Narrin kortti kehottaa sinua katsomaan asioita pintaa syvemmältä. Onko elämässäsi paljon sellaista, mitä pelkäät? Pystytkö aloittamaan jokaisen aamun uudella innolla? jos pelkäät tulevaisuutta, sinun on nähtävä, että tulevaisuus syntyy tästä hetkestä, tästä päivästä. Ei ole olemassa muuta tulevaisuutta, sillä jokainen hetki syntyy edellisestä. Kun teemme parhaamme tässä hetkessä, voimme kohdata tulevaisuuden ilman pelkoa. Elämämme muuttuu helpommaksi ja kevyemmäksi. Anna puhtaan, viattoman Narrin sävyttää elämääsi!

Meditaatio

"Olet suuressa vaarassa! Minä hetkenä hyvänsä - nauraessasi, rakastaessasi, iloitessasi – voit sattumalta löytää itsesi.


Maagikko

olemassaolo, joustavuus, älykkyys, lahjakkuus

Maagikko elää täydellisessä sopusoinnussa luomakunnan kanssa. Hänellä on kaikki olemassaolon elementit käytössään. Niiden kautta hän pystyy ohjaamaan luovaa energiaansa järkevään toimintaan. Ilman elementtiä edustavat Miekat kuvaavat hänen terävää älyään, veden elementtiä edustavat Maljat taas hänen kykyään antaa tunteille tilaa. Tulen elementtiä edustavat Sauvat puolestaan ilmentävät hänen suunnatonta voimaansa ja innostustaan elämää kohtaan ja maan elementtiä edustavat Lantit hänen loistavaa kykyään hoitaa jokapäiväisiä käytännön asioita. Maagikolla on aina yhteys korkeampiin ulottuvuuksiin, mutta hän pitää samalla jalat lujasti maassa.

Katse sisimpään

Onko sinulla aikaa hoitaa kaikki käytännön asiat vai vaivaako sinua alituinen kiire ja stressi? Miten kommunikoit muiden kanssa? Tuletko helposti ymmärretyksi vai käsitetäänkö sinut usein väärin? Käytätkö täysipainoisesti niitä lahjoja, jotka sinulle on annettu? Osaatko ilmaista tunteitasi vai pidätteletkö niitä?

Oraakkelin neuvo

Meissä kaikissa on Maagikon loistavia ominaisuuksia. Kohdista huomiosi sellaisiin asioihin tai tilanteisiin elämässäsi, joita haluat muuttaa, ja anna Maagikon järjestää ne uuteen uskoon. Aloita pienistä käytännön asioista, joihin voit vaikuttaa heti, ja siirry vähitellen yhä tärkeämpien asioiden pariin. Maagikko kehottaa sinua kasvamaan henkisesti niin, että tunteesi ja älysi alkavat toimia sopusointuisesti yhdessä Kuuntele Maagikkoa itsessäsi, käytä kaikkia lahjojasi ja ala toimia. Sinulle on avautumassa paljon uusia mahdollisuuksia!

Meditaatio

"Olemassaolosi ei ole sattumaa. Maailmankaikkeus tarvitsee sinua. Jos sinua ei olisi, jotain puuttuisi."


Hirtetty

uudet ulottuvuudet, antautuminen, irtautuminen, henkinen kasvu

Hirtetty symboloi henkistä kasvua, totutuista normeista irtautumista ja asioiden näkemistä uudella tavalla. Hirtetty on antautunut. Hän ei rimpuile vastaan, vaan käyttää tilaisuuden oman tietoisuutensa kohottamiseen. Hän tietää, että menneisyys on taaksejäänyttä elämää ja että pian alkaa uusi jakso, joka tuo tullessaan mielenkiintoisia haasteita. Kortti kuvastaa kykyä sopeutua hyvin erilaisten tilanteiden vaatimuksiin. Hirtetty katselee maailmaa avarin silmin. Hän on jo vapautunut oman egonsa rajoituksista.

Katse sisimpään

Miten käyttäydyt, kun sinut on mielestäsi ajettu nurkkaan tai liikkumatilaasi on rajoitettu? Pystytkö antautumaan ja laittamaan oman egosi vaatimukset sivuun, jos tilanne sitä vaatii, vai teetkö mielestäsi niin jo liiankin usein? Tukeudutko liiaksi yleisesti hyväksyttyihin normeihin? Miten kohtaat uudet haasteet? Osaatko luopua vanhoista kuvioista ja antaa uudelle tilaa?

Oraakkelin neuvo

Pysy rauhallisena ja ymmärrä, että tämä hetki on vain valmistautumista tulevaisuuteen. Käytä tämä aika itsesi kehittämiseen, pohdiskeluun ja hiljentymiseen. Kun kaikki näyttää kääntyvän päälaelleen, silloin on otollinen hetki nähdä asiat uudella tavalla ja oivaltaa, että on aika irtautua totutuista kaavoista. Opettele antautumisen vaikea taito ja hyväksy elämäntilanteesi juuri sellaisena kuin se on nyt. Sinun vuorosi toimia tulee pian. Miksi olisit huolestunut?

Meditaatio

"Hyväksy elämä sellaisena kuin se on. Ole iloinen, vaikka siihen ei olisi mitään erityistä syytä."


Kuolema

transformaatio, uudistuminen, muutos, uskallus

Kuoleman kortti on eräs tarotpakan väärinymmärretyimpiä kortteja. Kuoleman kortti ei symboloi fyysistä vaan psyykkistä kuolemaa, ja sitä kautta uudelleensyntymistä. Transformaatio, syvällinen muutos millä tahansa elämämme alueella voi tapahtua vain silloin, kun "kuolemme" sille, mistä olemme pitäneet kiinni. Kun jokin vaihe elämässämme päättyy, saamme mahdollisuuden uudistua ja aloittaa jotain aivan uutta. Kuoleman kortti heijastaa muutoksen aikaa elämässämme ja voi myös merkitä voimakkaiden tunteiden aikaa. Se symboloi myönteistä muutosta, vaikka vanhoista rakenteista irtautuminen saattaa joskus olla myös tuskallista.

Katse sisimpään

Oletko elämäsi aikana kokenut syvällisen muutoksen, joka on johtanut sinut aivan uudenlaiseen elämäntilanteeseen? Miten olet kokenut tuon muutoksen? Oletko ollut iloinen vai onko se ollut tuskallista? Pelkäätkö "kuolemista" vai oletko valmis luopumaan, uudistumaan ja hyppäämään uuteen ilman pelkoa?

Oraakkelin neuvo

Transformaatio, syvällinen muutos tulee usein ikään kuin ulkopuoleltamme. Siihen pikemminkin joudutaan kuin sitä toivotaan. Tapahtuu jotain, joka järkyttää meitä perinpohjin. Sen jälkeen elämämme ei ole enää sitä, mitä se on ollut. Toisaalta me kuolemme ja uudistumme joka päivä, jokainen hetki. Tästä tietoiseksi tuleminen vaatii suunnatonta herkkyyttä. Jos meillä on kärsivällisyyttä hiljentyä ja siten kasvattaa tietoisuuttamme, pystymme paremmin huomaamaan pienetkin päivittäiset muutokset itsessämme. Näin olemme valmiimpia päästämään irti menneestä ja kohtaamaan tulevaisuuden sellaisena kuin se meille avautuu.

Meditaatio

"Ole nyt valmis päästämään irti siitä, mikä on mennyt. Älä yritä saada sitä enää takaisin."


Tarotkorttien käyttötapoja

Tarotkorttitulkinnan aloittaminen

Katso tarotkortteja rauhallisessa ja meditatiivisessa paikassa. Voit myös laittaa tarotpöydälle vaikkapa kauniin liinan. Rentoudu ja tee tapahtumasta miellyttävä rituaali. Aloita sekoittamalla kortit huolellisesti ja rauhallisesti. Keskitä koko energiasi ja tietoisuutesi korttien sekoittamiseen. Kun olet valmis, tee korteista puoliympyrän muotoinen viuhka. Pidä korttien kuvapuolet alaspäin. Nosta sitten viuhkasta yksi kortti kerrallaan joko täysin tietoisesti tai siten, että annat alitajuntasi päättää, minkä kortin otat. Jos olet oikeakätinen, nosta kortit vasemmalla kädellä. Aivojen intuitiivisempi ja luovempi oikea puolisko yhdistyy kehossa vasempaan puoleen. Jos puolestaan olet vasenkätinen, nosta kortit oikealla kädellä.

Korttikuvioita

Seuraavassa on esitetty eri tapoja käyttää tarotkortteja. Yksittäisen kortin tulkinta on riippuvainen sen paikasta tarotkorttipöydässä. Jos sinusta tuntuu, että kortilla on jokin toinen merkitys kuin tässä sanottu, luota sen tulkinnassa omaan vaistoosi ja näkemykseesi. Pidäthän mielessäsi, että tarotkortit ovat vain väline, joka voi auttaa meitä löytämään uusia näkökulmia elämäntilanteeseemme tai mieltämme askarruttaviin kysymyksiin. Tarotkortit voivat paljastaa meille jotain omasta itsestämme ja saada meidät oivaltamaan, mikä estää meitä elämästä rikasta ja täysipainoista elämää.

1. Meditaatio

Nosta kortti tälle päivälle ja käytä sitä "päivän meditaationa". Avaudu täysin kortin sanomalle ja energialle. Hyväksy kaikki ne tunteet, jotka sinussa heräävät ja selvitä itsellesi, mikä on sinun suhteesi tähän korttiin. Muista, että sama kortti vaikka nostaisitkin sen useita kertoja - on aina tietyllä tavalla uusi.

2. Kysymyksiin vastaaminen

Keskitä tietoisuutesi mieltäsi askarruttavaan kysymykseen ja nosta kortti vastauksen löytämiseksi. jos uusia kysymyksiä nousee mieleesi, voit nostaa niille uusia kortteja, kunnes tunnet löytäneesi ratkaisun.

3. Viisas neuvo

Nosta viuhkasta yksitellen viisi korttia. Ensimmäinen kortti edustaa sitä kysymystä tai niitä kysymyksiä, joihin haluat vastauksen. Aseta tämä kortti ylimmäiseksi. Nosta seuraavaksi se kortti, joka edustaa sitä puolta itsestäsi, josta olet jo tietoinen. Aseta tämä kortti oikealle. Vasemmalla puolella oleva kortti edustaa sitä puolta itsestäsi, josta et vielä ole tietoinen. Alimmainen kortti edustaa mahdollista ratkaisua ja oraakkelin neuvoa. Keskimmäinen kortti edustaa meditaatiota ja korkeampaa tietoisuutta.

1. Kysymys 2. Tietoinen puolesi 3. Tiedostamaton puolesi / Alitajunta 4. Oraakkelin neuvo 5. Meditaatio / Korkeampi tietoisuus

4. Katsaus ihmissuhteisiin

Tämän korttikuvion avulla voit pohtia suhdettasi johonkin tiettyyn henkilöön, kuten rakastettuusi, ystävääsi, esimieheesi, vanhempaasi jne.

1. Mikä on todella tärkeää sinulle tällä hetkellä? 2. Miten suhtaudut toiseen osapuoleen? 3. Miten toinen osapuoli näkee sinut? 4. Miten voit ratkaista mahdolliset ongelmat ja toimia sopusoinnussa?

5. Pelon kohtaaminen

Ensimmäinen kortti edustaa niitä pelkoja, joista olet tietoinen ja jotka rajoittavat jokapäiväistä elämääsi. Aseta tämä kortti oikealle. Nosta seuraavaksi se kortti, joka edustaa niitä alitajuisia pelkoja, joista et ole tietoinen ja jotka ohjaavat elämääsi ei-toivottuun suuntaan. Aseta tämä kortti vasemmalle. Aseta ylimmäiseksi kortti, joka kuvaa omia sisäisiä voimavarojasi, joiden avulla selviydyt elämässä. Alimmainen kortti edustaa oraakkelin neuvoa ja sitä, miten voit vapautua peloistasi. Keskimmäinen kortti edustaa meditaatiota ja uutta tietoisuutta.

1. Tietoiset pelkoni 2. Alitajuiset pelkoni 3. Omat vahvuuteni / Sisäinen tasapaino 4. Oraakkelin neuvo / Miten kohtaan pelkoni 5. Meditaatio / Uusi tietoisuus

6. Chakrojen tasapainottaminen

Chakrat ovat kehossamme olevia energiakeskuksia. Ihmisellä on seitsemän pääenergiakeskusta, joiden toiminta ja tasapaino vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja siihen, miten koemme niin ulkoisen kuin sisäisenkin todellisuuden. Silloin kun energiakeskuksemme toimivat hyvin ja ovat tasapainossa, olomme tuntuu kevyeltä ja säteilemme elinvoimaa. Luovuutemme kukoistaa eivätkä pelot tai arkuus rajoita toimintaamme. Seuraavassa lyhyt esittely chakrojen olemuksesta ja niiden tehtävistä.

1. Ensimmäinen chakra eli juurichkara yhdistää meidät fyysiseen maailmaan ja olemassaoloon ja hallitsee myös aineellisten tarpeiden tyydyttämistä. Se sijaitsee häntäluun tienoilla.

2. Toinen chakra eli sakraalichakra on tunteiden, seksuaalisuuden ja hedelmällisyyden keskus. Tämä chakra on välttämätön olemassaolon jatkuvuudelle ja se sijaitsee sukuelinten kohdalla.

3. Kolmas chakra eli Solar plexus on voimakeskuksemme. Se yhdistää fyysisen kehomme ja tunteemme ja antaa meille energiaa selviytyä yhteiskunnassa. Solar plexus sijaitsee pallean tienoilla.

4. Neljäs chakra eli sydänchakra on vilpittömän, ehdottornan rakkauden keskus. Joidenkin mielestä tämä on henkisen kasvumme kannalta kaikkein tärkein chakra. Se sijaitsee rintalastan keskellä.

5. Viides chakra eli kurkkuchakra hallitsee ilmaisua, kommunikointia ja luovaa energiaamme ja sijaitsee kurkun alueella.

6. Kuudes chkara eli kolmas silmä yhdistää meidät objektiiviseen ja selkeään ajatteluun. Intuitio ja sisäinen näkemys kukoistavat, kun tämä chakra toimii tasapainoisesti. Kolmas silmä sijaitsee otsan keskellä hieman kulmakarvojen yläpuolella.

7. Seitsemäs chakra eli kruunuchakra on yhteytemme jumaluuteen ja korkeampaan tietoisuuteen. Sen kautta voimme tuntea puhdasta olemassaolon riemua ja autuutta. Kruunuchkara sijaitsee päälaella.

Nosta yksi kortti kullekin chakralle. Jätä kortit ylösalaisin kunkin chakran kohdalle. Käännä sitten kortit yksitellen ja keskity huolellisesti jokaiseen chakraan erikseen.

Tunnustele sisimmässäsi, ovatko jotkin chakrat mahdollisesti liian aktiivisia vai onko niissä mahdollisesti tukkeutumia ja vajaatoimintaa. Kiinnitä myös huomiota siihen, miten eri chakrat toimivat keskenään. Onko chakrojen välillä epätasapainoa vai toimivatko ne harmonisesti yhteistyössä keskenään?

Etsi vastauksia siihen, miten voit avata ja tasapainottaa chakrojesi toimintaa niin, että voit elää yhdessä toisten ihmisten kanssa rikasta elämää.

7. Kelttiläinen risti

Tätä perinteistä kuviota voi käyttää selkiyttämään joko jotakin tiettyä asiaa tai yleistä elämäntilannetta. Tässä kirjassa tämän kuvion korteilla on seuraavat merkitykset:

1. Nykyinen tilanteeni tai kysyttävä asia

2. Tilannetta heikentävät / voimistavat vaikutukset

3. Tietoisuus siitä, mikä on jo selkeää

4. Alitajunta eli se, mitä pitää vielä selvittää

5. Menneen vaikutus tilanteeseen

6. Uudet tuulet eli lähitulevaisuus

7. Minä itse eli persoonallisuuteni vaikutus tilanteeseen

8. Ulkomaailmasta tulevat energiat ja niiden vaikutus

9. Toiveeni ja pelkoni tässä tilanteessa / Mitä haluan tai kiellän

10. Lopputulos, seuraus / Avain Erityisesti tämä kortti on tulkittava yhdessä toisten korttien kanssa. Kaikki vaikuttavat mahdolliseen ratkaisuun.

 

Lähdeteos:
Dhyan Manik: Tarot – Klassinen oraakkeli
Unio Mystica 2001, Helsinki